דיני זכיינות ביש...

דיני זכיינות בישראל

דיני זכיינות בישראל הינם חוקים הנגזרים מדינים שונים וכולם יחד מהווים את חוק הזכיינות. עד לרגע זה לא השכילה מדינת ישראל ליצור חוק אחד המאגד בתוכו את כלל הדינים לתחום הזכיינות, ונציין שכך הדבר במדינות רבות בעולם למעט ארצות הברית. החוקים המקיימים את חוק הזכיינות הם דיני חוזים, דיני חברות, דיני עוולות מסחריות ודיני הגבלים עסקיים. בכל אחד מתחומי הדינים המוזכרים חוקים רבים המתייחסים לתחום הזכיינות. הבא נבחן ממעוף הציפור את היחס של הדינים לתחום הזכיינות:

 

דיני חוזים – דינים אלו הינם דינים כלליים המסדירים את חופש החוזים בין צדדים להסכם ובתוך כך כלים משפטיים רבים הניתנים ליישום במסגרת חוזה הזיכיון בין הזכיין לחברה המזכה. ראוי כי ההסכם יהיה בכתב, וכי ייחתם על ידי החברה המזכה מחד ועל ידי הזכיין מאידך. ההסכם הוא בעל אופי חוזי רגיל הכולל תנאים בדבר ההסכמות המסחריות, הסכמות על גובה התמלוגים ומועדי התשלומים וכפועל יוצא מכך הוראות חוזיות רגילות. דיני החוזים הם הנטבח המשפטי המרכזי בבוא הצדדים להיקשר בחוזה המדיר את כלל ההתקשרות באופן מפורט וצופה פני עתיד.

 

דיני הגבלים עסקיים – חוק ההגבלים העסקיים מגדיר מה הוא זיכיון, הסכם זכיינות ועוד מונחים רבים במסגרת החוק. לדוגמא דיני ההגבלים העסקיים מפרטים את הכבילות האפשרויות להופיע בהסכם הזכיינות, כבילות כגון: "התחייבות בעל הזיכיון, אדם השולט בו או תאגיד הנשלט על ידי מי מהם, כי לא יתחרה בעצמו בזכיין, בשטח ההסכם או בחלק ממנו, לגבי הטובין שבהסכם וטובין תחליפיים להם, וכן התחייבותו כי לא יספק בשטח הזיכיון לאחר את הטובין שבהסכם הזכיינות או טובין תחליפיים; או לדוגמא התחייבות הזכיין למכור טובין המתאימים לדרישות איכות שיפרט בעל הזיכיון בהסכם הזכיינות ועד התחייבויות אותם מתיר החוק לכלול בחוזה הזיכיון בין הצדדים.

לפגישת ייעוץ ראשונית ומעבר על הסכם זיכיון חינם מלאו פרטים ונחזור בהקדםדילוג לתוכן