EN
ביטול הסכם זכיינות

הסכם הזכיינות הינו הסכם משפטי עיקרי המגדיר את הזכויות והחובות המשפטיות בין החברה המזכה לזכיין. אחד הסעיפים החשובים ביותר בהסכם זה עוסק בתנאי הביטול והגדרה שאינה ניתנת לפרשנות לאופן בו יוכלו כל אחד מהצדדים להשתחרר מהקשר העסקי שקשרו בניהם באמצעות הסכם הזכיינות.

אחת הנקודות עליהם יושם מירב הדגש הינו הנזק הכלכלי שיוסב לכל אחד מהצדדים בעת ביטול הסכם הזכיינות וניתוק הקשר העסקי. על מנת למזער נזק זה ככל שניתן, הסכמי זכיינות טובים ומקצועיים יכילו מנגנונים הבאים להיטיב ככל שניתן עם כל אחד מהצדדים ולאפשר ניתוק היחסים העסקיים בצורה החלקה והנעימה ביותר ברמה הכלכלית.

ביטול הסכם זכיינות – פסקי דין

פסקי דין רבים בתחום מלמדים כי ישנם לא מעט פסיקות בהם למרות הפרה של חוזה הזיכיון על ידי הזכיין, נדרשה החברה המזכה להשיב לו חלק כזה או אחר מהערבויות. ברוב המקרים היו אלו האותיות הקטנות או בשפת המשפט “הבריחים” שנכתבו בחוזה הזיכיון והגנו על הזכיינים גם בעת הפרה.

ביטול חוזה זיכיון הינו סיטואציה דומה אך מעט שונה, במסגרתה לא התקיימה הפרה אך יש למי מהצדדים רצון לסיים את ההתקשרות. במקרה כזה אין ספק כי נזקים כלכליים רבים עומדים על הפרק והסתייעות בעורך דין צופה פני עתיד המנוסה בתחום הזכיינות, ידע לתת את המענה ההולם לסיום התקשרות חוזית מוצלחת עם מינימום נזק כספי לצד אותו הוא מייצג בעת ניהול המשא ומתן וגיבוש הטיוטא הסופית של חוזה הזיכיון בין הצדדים.

ביטול הסכם זכיינות עם משרד עו”ד דנהירש ושות’

בבואנו לערוך את הסכם הזכיינות באמצעות משרד עורכי דין מקצועי דנהירש ושות’ הבקיא בתחום הזכיינות מובטחת לנו ראייה מקצועית צופה פני עתיד לגבי ההשלכות בכלל והכלכליות בפרט עמם נצטרך להתמודד בעת ביטול הסכם עתידי. יחד עם זאת יחסי הכוחות בין הצדדים בדרך כלל נוטים לצידה של החברה המזכה וזו תהיה נוקשה לגבי תנאי הביטול ויציאה מההסכם. משום שכך, מומלץ ביותר לזכיין לקבוע מנגנון בו תינתן לו התראה מספקת לפני ניתוק היחסים ובנוסף תוענק לו האפשרות לתקן את הפגמים ככל שהתקיימו בגינן התבקשה בקשת ביטול ההסכם מהחברה המזכה. לצד כך ראוי ואץ מומלץ כי גם לזכיין תהיה יכולת יציאה מהחוזה בתנאים כאלו ואחרים.

אחת הנקודות המרכזיות עליהם יש לתת את הדעת בעת ביטול הסכם זכיינות הינה היחס לפירעון הערבויות אותם העמיד הזכיין לטובת החברה המזכה. בדרך כלל מדובר בסכום לא מבוטל ומרבית היחס בפרק ביטול הזכיינות יתייחס מן הסתם למידת הפירעון אם בכלל של הערבויות, ראוי לציין שבמהלך המשא ומתן סוגיית העמדת הערבויות היא המרכזית שכן כל צד ימשוך לשירות האינטרס שלו במידת הערבויות הנדרשת.

אודות הכותב

עו"ד אודי דנהירש

ראש משרד "דנהירש ושות' ובעל התמחות ייחודית בתחום הזכיינות.

עו"ד אודי דנהירש סיים את לימודיו בשנת 1997, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, מכהן כנשיא האיגוד הישראלי למסחר אלקטרוני (ע.ר) והנו בעל ניסיון רב בתחום הקמעונאות והזכיינות בארץ ובחול, הן בצד המשפטי והן בצד היזמי.

קראו עוד אודות עו"ד אודי דנהירש